ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศึกษาอบรม ดูงาน สร้างกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองความสมานฉันท์ และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 (กิจกรรมที่ 1) กิจกรรมการอบรมเพื่อสร้างความปรองดองความสมานฉันท์ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
8 ม.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 782 อ่าน

วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาอบรม ดูงาน สร้างกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองความสมานฉันท์และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 (กิจกรรมที่ 1) กิจกรรมการอบรมเพื่อสร้างความปรองดองความสมานฉันท์ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ในการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามนโยบายของรัฐบาล และพร้อมให้ความร่วมมือในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นกับชุมชน อีกทั้งยังเป็นการรวมพลังชุมชนให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติสามารถแก้ไขปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผู้เข้ารับอบรมได้แก่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร และแพทย์ภายในเขตอำเภอเขาคิชฌกูฏ ทั้งนี้ได้มีกิจกรรมการอบรมเรื่อง ความรัก ความสามัคคี เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ โดย นาวาเอกอดิเรก อินทรวงศ์ จาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 3 อีกด้วย