ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศึกษาอบรม ดูงาน สร้างกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กิจกรรมที่ 1) กิจกรรมการอบรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
11 ม.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,062 อ่าน

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่วัดปะตง ตำบลปะตง อำเภอสอยดาวนายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาอบรม ดูงาน สร้างกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กิจกรรมที่ 1) กิจกรรมการอบรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายอุลิศ สุจิระสกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายนิติรุจน์ ศิระวิเชษฐ์กุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขต 1 อำเภอสอยดาว และนายพิพัฒน์ อินทร์เทศราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขต 2 อำเภอสอยดาว เข้าร่วม ในการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามนโยบายของรัฐบาล และพร้อมให้ความร่วมมือในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นกับชุมชน อีกทั้งยังเป็นการรวมพลังชุมชนให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติสามารถแก้ไขปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับในวันนี้มีผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร และแพทย์ภายในเขตอำเภอสอยดาว ทั้งนี้ได้มีกิจกรรมการอบรมเรื่อง ความรัก ความสามัคคี เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ โดย นาวาเอกอดิเรก อินทรวงศ์ จาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 3 อีกด้วย