ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดการจัดงานวิถีจันท์วิถีไทย “ของดีเมืองจันท์วันผลไม้”
8 มิ.ย. 2561 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 373 อ่าน

พิธีเปิดการจัดงานวิถีจันท์วิถีไทย “ของดีเมืองจันท์วันผลไม้”วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.00 น. ณ ลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงานในพิธีเปิดการจัดงานวิถีจันท์วิถีไทย “ของดีเมืองจันท์วันผลไม้” โดยมีดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด และมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วม สำหรับการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอัตลักษณ์ของคนจันทบุรี ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และเผยแพร่ของดีเมืองจันท์และผลไม้หลากหลายชนิดที่มีคุณภาพของจังหวัดจันทบุรี รวมถึงอาหารและขนมพื้นบ้านประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศแพร่หลายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาผลไม้อย่างยั่งยืน และส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการด้านต่างๆของจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์4.0