ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ
15 ส.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 477 อ่าน

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโกเมน นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ครั้งที่ 1/2561 โดยในการประชุมมีผู้ช่วยศาสดาจารย์ ดร.สินาด โกศลานันท์ คณบดีคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม นายมานิต นาคเจือทอง วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมด้วย