ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2561
2 ต.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 226 อ่าน

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2561 วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายพงศ์ศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2561 พร้อมด้วยนายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้มีระเบียบวาระการประชุมญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันเพื่อนำไปใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ญัตติขออนุมัติขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันเพื่อนำไปใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และญัตติขออนุมัติขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีก่อหนี้ผูกพันเพื่อนำไปใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมรับฟังพร้อมให้ข้อเสนอแนะ