ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคีเครือข่าย อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปี 2562 อ.ท่าใหม่
7 ธ.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 946 อ่าน

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาวัดเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในการเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคีเครือข่าย อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปี 2562 ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขในการดำเนินงานสาธารณสุขและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างสรรค์ความเจริญต่อชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างขวัญกำลังใจแก่อาสาสมัครสาธารณสุขเกิดทำให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ สู่การทำงานเป็นทีมและกระตุ้นให้มีแนวคิดที่ดีต่อการทำงานที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ได้มีสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน โดยจะเดินทางไปศึกษาดูงาน อสม.ดีเด่น ระดับชาติสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสาขาคุ้มครองผู้บริโภค ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 10 – 13 ธันวาคม 2561